Litoměřičtí a ENERGIE Holding a.s. podepsali memorandum

Memorandum, jehož podstatou je formálně ukotvit dlouhodobou komunikaci a spolupráci mezi městem Litoměřice a společností Energie Holding, a.s., která je součástí skupiny MVV Energie CZ, podepsali dnes v konferenčním sále hradu zástupci obou stran. Za město Litoměřice tak učinil starosta Ladislav Chlupáč, za společnost Energie Holding předseda představenstva Petr Šimoník a místopředseda představenstva Tomáš Balcar. Stalo se tak za přítomnosti Václava Hracha, předsedy představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s.
Litoměřičtí a ENERGIE Holding a.s. podepsali memorandum

Již v roce 2008 začala příprava unikátního geotermálního projektu s cílem vyrábět teplo a doplňkově elektřinu z obnovitelného zdroje. Aby mohlo být v budoucnu teplo dodáváno do domácností a byl zajištěn bezproblémový přechod na nový bezemisní zdroj, je již nyní důležitá vzájemná informovanost a spolupráce mezi městem a vlastníkem - provozovatelem sítě a výtopny. „Memorandum je proto stvrzením dlouhodobé spolupráce a ochoty respektovat zájmy obou stran," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

„MVV Energie CZ již využívá geotermální energii pro výrobu tepla pro zákazníky v Děčíně a zná přednosti a nevýhody podobných řešení. Jsme otevřeni novým formám výroby energie tak, aby byly výhodné pro všechny zúčastněné – pro zákazníky, pro město i pro nás. Za těchto podmínek jsme připraveni ke spolupráci a vážíme si skutečnosti, že máme možnost memorandum uzavřít i dosavadní spolupráce s městem," dodal předseda představenstva společnosti Václav Hrach.

V listopadu podalo město Litoměřice novou variantu geotermálního projektu do tzv. předvýzvy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro období 2014-20. Stalo se tak pod hlavičkou konsorcia partnerů pod vedením ostravské Vysoké školy báňské. Mezi další participující výzkumné a akademické instituce patří například Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Technická univerzita v Liberci, Ústav struktury a mechaniky hornin, Geofyzikální ústav a Ústav Geoniky Akademie věd ČR a Česká geologická služba.

„Pokud získáme dotaci, projekt může odstartovat již v roce 2015. V plánu je vybudování dvou center, první z nich v Litoměřicích, které mají za sebou nezbytný výzkum a průzkumný vrt, a místo je technicky i administrativně připraveno. Umístění dalšího bude vybráno v průběhu projektu na základě podrobného výzkumu. Jejich základem by měly být dva hluboké geotermální vrty do cca 5 km a jejich vzájemné propojení pomocí tzv. puklinového systému v tvrdé hornině. Zde se očekává teplota minimálně 150 °C," konstatoval místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

Stavba, jediná svého druhu v České republice, bude mít zásadní význam pro stovky odborníků a desítky vědních oborů. Předchází jí mj. také vybudování seismické monitorovací sítě, jež byla v květnu letošního roku zařazena do celosvětové monitorovací sítě a slouží k identifikaci a monitorování různých seizmických jevů. Při zahájení vrtných prací na GTE projektu pak bude síť rozšířena a doplněna o podzemní stanice, jež pomocí řady geofyzikálních a matematických výpočtů umožní vytvořit věrný model geologického podloží ve velkých hloubkách. „Díky databázi budeme také například bezpečně vědět, které seismické události byly zapříčiněny vrtnými pracemi a které jsou zcela běžnou záležitostí a jsou způsobeny odstřely v lomech či průjezdem těžkých aut nebo vlaků", upřesňuje význam monitorovací sítě Jiří Málek z Akademie věd.

Město Litoměřice dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních týmů a odborníků, nyní se mu podařilo získat i partnera na úrovni samosprávy. V listopadu byl totiž zahájen společný projekt s městem Drážďany „Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe – Labe", jehož podstatou je výměna zkušeností při přípravě geotermálních projektů. Drážďany chtějí rovněž realizovat podobný projekt a představitelé obou měst a jejich odborné týmy se proto před několika dny sešli v saské metropoli, aby diskutovali o budoucí spolupráci. Uskuteční se řada seminářů zaměřených na klíčové aspekty geotermálních projektů a jejich přípravu a realizaci ve městech.

Základním cílem je zvýšení povědomí o geotermálních projektech mezi veřejností, protože i Drážďany se hodlají tímto směrem ubírat. „Vytváříme proto i nový web, kde zájemci od ledna 2014 postupně naleznou řadu zajímavých informací o projektu přeshraniční spolupráce, o hlubinné geotermální energii i o aktuálním stavu přípravy prvního geotermálního projektu v České republice," poukázal na snahu zvýšit informovanost nejen obyvatel, ale i politické reprezentace a médií, manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

Tiskovou zprávu "Litoměřičtí podepsali memorandum s dodavatelem tepla" vydala 9. 12. 2013 Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice

Více informací najdete na webových stránkách radnice.litomerice.cz

Kontakty

MVV Energie CZ a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice